Úri Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelete a természetben nyújtott szociális célú tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről.

Úri község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 32. §. (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 8. §. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

 

 

  1. A rendelet hatálya
  1. §.

 

A rendelet hatálya kiterjed a szociális ellátások helyi szabályozásáról szóló 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletben meghatározott személyekre.

 

  1. Eljárási rendelkezések

2.   §.

 

A rendeletben meghatározott támogatás megállapítására a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 11/2013.(XII.19.) önkormányzati rendeletben foglalt eljárási rendelkezéseket kell alkalmazni.

 

Szociális célú tűzifa támogatás

  1. §.

 

(1)    A szociálisan rászorulók részére a téli fűtéshez szükséges tűzifa biztosításához természetbeni ellátás formájában támogatás nyújtható, legfeljebb 5 m3 támogatás nyújtható a 46/2014.(IX.25.) BM rendelet szerint.

(2)    Tűzifa támogatást lehet megállapítani annak a tűzifával fűtő személynek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 200 %-át.

(3)    Az elbírálás során előnyt élvez, az

aktív korúak ellátására, időskorúak járadékára

lakásfenntartási támogatásra jogosult a 2014. évi fűtési szezonban, valamint

adósságkezelési támogatáshoz kapcsolódó adósságcsökkentési támogatásra jogosult

és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. Tv.-ben meghatározott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család.

(4)    A szociális célú tűzifa támogatásról, méltányossági jogkör gyakorlásáról, a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátás visszatérítésének elrendeléséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről a képviselő-testület jogosult dönteni.

(5)    A támogatás iránti igényeket 2014. december 31. napjáig lehet benyújtani.

(6)    A támogatás iránti kérelmet „Önkormányzati segély” elnevezésű formanyomtatványon lehet benyújtani.

(7)    Szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és háztartások számától.

(8)    AZ Önkormányzat vállalja, hogy a szociális tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.

 

Záró rendelkezések

  1. §

 

(1)   Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2)   Ez a rendelet 2015. március 31-én hatályát veszti.

 

 

Dr. Szabó Teréz                                                                               Gulyásné dr. Gál Ilona

polgármester                                                                                      jegyző

 

A rendelet kihirdetve: 2014. október 1-én.

                                                                                                                      Gulyásné dr. Gál Ilona

                                                                                                                                  jegyző

 

 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review