Hirdetmény 2015 február

ELŐTERJESZTÉS

 

Úri Község Képviselő-testületének

2015. február 24. napján tartandó ülésére

 

 Tárgy:      A  köztisztviselők  2015. évi  teljesítménykövetelményeinek  alapját 

                 képező    kiemelt célok  meghatározása

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület !

 

A köztisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 130.§. (1) bekezdése úgy rendelkezik, hogy 130. § (1) A kormánytisztviselő munkateljesítményét a munkáltatói jogkör gyakorlója mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli (teljesítményértékelés).

 

A teljesítményértékelés a közszolgálati jogviszonyban állók munkájának folyamatos, évenkénti áttekintését jelenti, ezzel is ösztönözve a köztisztviselőket a felelősségteljes, hatékony ügyintézésre, a felkészültség szinten tartására és javítására. Célja, hogy a közszolgálatban dolgozók mind magasabb szakmai színvonalon, hatékonyabban, eredményesebben lássák el az igazgatási tevékenységet. A kitűzött cél elérésének alapja, hogy valamennyi köztisztviselő megismerje és elfogadja a helyi önkormányzat célkitűzéseit, a képviselő-testület által hozott döntéseket, és felelősségteljesen, szakszerűen, felkészülten végezze munkáját.

 

 

Az új Kttv. már nem rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a képviselő-testület döntsön. A kiemelt célok a Polgármesteri Hivatal számára jogszabályok által kötelezővé tett, valamint az önkormányzat által önként vállalt feladatok alapján kerülnek megfogalmazásra.

 

A Kttv. rendelkezései alapján a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a teljesítményértékelés lefolytatásának elősegítése érdekében módszertani ajánlást ad ki, a Kormány pedig rendeletet alkot, melyben megállapítja a közszolgálati tisztviselők teljesítményértékelésének, minősítésének rendjére, eljárására és szintjeire vonatkozó részletes szabályokat. Jelenleg azonban egyik fent említett dokumentum sem áll rendelkezésre, így ez is megerősíti azt az elvet, hogy a teljesítményértékelést a korábbiakhoz hasonlóan végezze a munkáltatói jogkör gyakorlója, azaz a Képviselő-testület által is elfogadott kiemelt célok adják az egyéni teljesítménykövetelmények alapját.

 

A kiemelt célok az önkormányzat működésére, a közigazgatási ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására, a Képviselő-testület által megfogalmazott feladatok és meghozott döntések végrehajtására terjednek ki.

 

A munkáltatói jogkör gyakorlója a jóváhagyott kiemelt célok és a köztisztviselő munkaköre alapján állapítja meg az egy évre szóló egyéni teljesítménykövetelményeket, mely a tárgyév végén értékelésre kerül. Az egyéni teljesítménykövetelményeket a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőire a jegyző állapítja meg.

 

 

A kiemelt célok meghatározásánál figyelembe vettük:

- a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseit,

- a közigazgatásra vonatkozó eljárási és ágazati jogszabályokat, 

- a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát,

 

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a kiemelt teljesítménycélokat a határozat-tervezet mellékletében foglaltak szerint szíveskedjenek  elfogadni.   

 

 

Úri, 2015. február 10.

 

 

Gulyásné dr. Gál Ilona

                                                                                                                                  jegyző

 

 

 

 

 

Úri Község

Képviselő-testülete

 
HATÁROZAT-TERVEZET

K I V O N A T

 

Úri község Képviselő-testülete

2015. február 24-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 ………/2015. (………) kt. számú határozat

Tárgy: A köztisztviselők 2015. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célok meghatározása.

 

Úri község képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést a köztisztviselők 2015. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt célokról és az alábbi határozatot hozta:

 

1.) A Képviselő-testület a hivatal 2015. évi kiemelt céljait a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

2.) A Képviselő-testület felkéri Úri község jegyzőjét, hogy a köztisztviselők 2015. évi egyéni teljesítménykövetelményeit határozza meg.

 

Felelős: Gulyásné dr. Gál Ilona jegyző

Határidő: azonnal

 

POLGÁRMESTERI  HIVATAL

TELJESÍTMÉNYKÖVETELMÉNYEINEK ALAPJÁT KÉPEZŐ

KIEMELT CÉLOK  2015. ÉVRE

 

1)    Az Önkormányzati ASP program végrehajtásában való aktív közreműködés.

 

2)    A Képviselő-testület és a bizottságok üléseinek, döntéseinek előkészítésekor és végrehajtása során a hatékony, eredményes és jogszerű működés biztosítása, a tisztségviselők és képviselők munkájának segítése.

 

3)    A helyi jogalkotás tekintetében az előkészítési tevékenység javítása.

 

4)    Az elektronikus kapcsolattartás növelése a Polgármesteri Hivatal valamennyi szervezeti egységénél. A Képviselő-testület és szervei döntéseinek előkészítésekor a papír alapú adatforgalom folyamatos csökkentése, az elektronikus adatforgalom növelése.

 

5)     A kistérséghez tartozó önkormányzatokkal, a megyei Kormányhivatallal, társszervekkel, intézményekkel, szakmai és civil szervezetekkel való kapcsolattartás további erősítése.

 

6)    Az önkormányzati és államigazgatási tevékenység ellátása során a jogszabályok betartása, a jogszabályváltozások figyelemmel kísérése, az új rendelkezések mielőbbi elsajátítása és szakszerű alkalmazása. Törekvés az egységes jogértelmezésre.

 

7)    Az ügyfélbarát, szolgáltató közigazgatás, kulturált ügyfélfogadás feltételeinek további javítása, az ügyintézés folyamatának áttekinthetővé, követhetővé válása, az ügyfél-elégedettség növelése.

 

8)    A fogyatékos vagy bármely más okból hátrányos helyzetben lévő ügyfelek kiemelt segítése az ügyintézés során.

 

9)    Pályázati lehetőségek folyamatos figyelemmel kísérése, azok felkutatásában, kidolgozásában aktív közreműködés, a pályázati támogatásban részesített feladatok pénzügyi lebonyolítása és a pályázati támogatásokkal való elszámolás.

 

10)  Közreműködés az esetlegesen lefolytatásra kerülő közbeszerzési eljárások előkészítésében és lebonyolításában.

 

11)  Az önkormányzat biztonságos, kiegyensúlyozott működésének szolgálata, a pénzügyi folyamatok átláthatóságának, a bevételekkel és a vagyonnal való gazdálkodás elszámoltathatóságának erősítése. A folyamatos fizetőképesség biztosítása.

 

12)  2015. évben is költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő lehetőségek feltárása, és kiaknázása.

 

13)  Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az ellenőrzési tevékenység fokozására.

 

14)  A közfoglalkoztatási rendszer keretében a foglalkoztatás hatékony és ésszerű megszervezése, a lehetőségek maximális kihasználása, illetve az alkalmazásokkal összefüggő teendők ellátása a szociális ügyintéző közreműködésével.

14)

15)   Az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvényben és kapcsolódó jogszabályokban foglaltak alkalmazása, a közérdekű és közérdekből nyilvános adatok közzététele, megismerésük biztosítása.

 

16)  A szakmai, hatósági, törvényességi és vezetői ellenőrzés erősítése, a hibák feltárása, kiszűrése, valamint a szabályszerű tevékenység érdekében a belső kontrollrendszerek megfelelő, hatékony működtetése.

 

17)  A humánerőforrással való hatékony gazdálkodás érdekében biztosítani kell a belső és külső oktatások, képzések tervszerű, racionális és költségtakarékos megszervezését, különös figyelemmel a meghatározó jogszabályok változásaihoz kapcsolódó továbbképzésekre.

 

18) Gondoskodni kell a Polgármesteri Hivatal legfontosabb szakmai értékének, a szaktudásnak a növeléséről, megőrzéséről. Ennek érdekében ösztönözni kell a munkatársak innovatív kezdeményezéseit, szakmai felkészültségük folyamatos fejlesztését.

 

19) A Polgármesteri Hivatalnál jelentkező feladatok eredményesebb ellátása érdekében a tárgyi feltételek biztosítása, a szükséges technikai korszerűsítések folyamatos végrehajtása.

 

20)  A Képviselő-testület döntéseinek előkészítésében és végrehajtásában való aktív szakmai és gyakorlati közreműködés. Az önkormányzat intézményeinek irányításával, gazdálkodásával, ellenőrzésével kapcsolatos feladatok ellátása.

20)

 

Úri, 2015. február 10.

 

 

 

                                                                                                          Gulyásné dr. Gál Ilona

                                                                                                                      jegyző

 

 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review