Úri Község Önkormányzata képviselő-testületének 3/2015. ( II. 24.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Úri Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a 2015. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

 

 

1. Általános rendelkezések

 

 

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

 

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) az önkormányzat önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

 

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

 

 

2. Az önkormányzat összesített 2015. évi költségvetése

 

 

2. § (1) A képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi bevételi és kiadási  főösszegét 206.487 ezer forintban állapítja meg.

 

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                          191.572 eFt,

b) a költségvetési kiadások összege:                           206.487 eFt,

c) a finanszírozási bevételek összege:                           14.915 eFt.        

 

3. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési bevételi kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                146.862 eFt,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                      0 eFt,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                     26.500 eFt,

d) B4. Működési bevételek:                                                                       18.210 eFt,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                           0 eFt,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                        0 eFt,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                  0 eFt.

 

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 173.043 eFt,

b) az önként vállalt feladatok bevételei:  0 eFt,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 18.529 eFt.

 

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 191.572 eFt,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 eFt.

 

(4) Az előzőekben meghatározott költségvetési és finanszírozási bevételek részletezését az 1. számú melléklet tartalmazza.

 

4. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonént:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                         92.605 eFt,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       24.532 eFt,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              51.895 eFt,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                            7.847 eFt,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                      20.458 eFt,

f) K6. Beruházások:                                                                                      1.150 eFt,

g) K7. Felújítások:                                                                                        2.500 eFt,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                    5.500 eFt.

 

(2) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 170.101 eFt,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 2.200 eFt,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 19.271 eFt.

 

(3) Az önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 197.337 eFt,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 9.150 eFt.

 

(4) Az előzőekben meghatározott költségvetési kiadásokból az ellátottak pénzbeli juttatásai, az egyéb működési célú kiadások, a beruházások, a felújítások és az egyéb felhalmozási célú kiadások részletezését a 2. számú melléklet tartalmazza.

 

(5) A költségvetési évben a helyi önkormányzatnak jelenleg nem tervezettek olyan fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási Tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

 

5. § (1) Az önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 16.703 eFt, melyből:

a) az általános tartalék                     5.303 eFt,

b) a céltartalék                                11.400 eFt.

 

(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti céltartalék felhasználási céljai:

a) Csillag köz partfal pályázat önkormányzati önerő:       1.700 eFt

b) Mendei út partfal pályázat önkormányzati önerő:        9.700 eFt.

6. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai eredeti előirányzatként nem kerültek meghatározásra az önkormányzat költségvetésében.

 

7. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

(2) A közfoglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó - átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzatát szintén a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

8. § (1) A helyi önkormányzat önkormányzati szintre összesített, költségvetési bevételeinek és kiadásainak költségvetési egyenlege 14.915 eFt hiány. A költségvetési egyenlegen belül:

a) működési  bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg)  5.765 eFt hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 9.150 eFt hiány.

 

(2)  Az önkormányzat  2015. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 14.915 eFt,

b) külső finanszírozással          0 eFt.

 

(3) A belső finanszírozáson belül:

a) az előző évek pénzmaradványának, vállalkozási maradványának

igénybevétele összesen:                                                                             14.915 eFt,

ebből:   

      aa) működési célú                                                         5.765 eFt,

      ab) felhalmozási célú                                                     9.150 eFt.

 

9.§ (1) Az önkormányzat működési és felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását tájékoztató jelleggel a 4. számú melléklet adja meg.

 

(2) Az önkormányzatnak többéves kihatással járó kötelezettsége nincs.

 

(3) Az önkormányzat 2015. évi előirányzatainak felhasználási ütemtervét az 5. számú melléklet tartalmazza.

 

(4) Az önkormányzat 2015. évre tervezett közvetett támogatásait a 6. számú melléklet adja meg.

 

3. Az Úri Polgármesteri Hivatal költségvetése

 

 

10. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 37.578 ezer forintban állapítja meg.

 

(2) A Polgármesteri Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                                                                0 eFt,

b) a költségvetési kiadások összege:                                                        37.578 eFt,

c) a finanszírozási bevételek összege:                                                      37.578 eFt

amelyből:

  ca) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele           503 eFt

  cb) irányító szervi támogatás                                            37.075 eFt

 

11. § A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 eFt,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 eFt,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                             0 eFt,

d) B4. Működési bevételek:                                                                               0 eFt,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 eFt,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 eFt,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 0 eFt.

 

12. § A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       28.408 eFt,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       7.685 eFt,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              1.485 eFt,

 

13. § A képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

 

4. Az Úri Napsugár Óvoda költségvetése

 

 

14. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat által irányított Úri Napsugár Óvoda 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 54.124 ezer forintban állapítja meg.

 

(2) Az Úri Napsugár Óvoda költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege:                                                                 0 eFt,

b) a költségvetési kiadások összege:                                                         54.124 eFt,

c)  a finanszírozási bevételek összege:                                                      54.124 eFt.

amelyből:

  ca) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele           234 eFt

  cb) irányító szervi támogatás                                            53.890 eFt

 

15. § Az Úri Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:                          0 eFt,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 eFt,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                             0 eFt,

d) B4. Működési bevételek:                                                                               0 eFt,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 eFt,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 eFt,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 0 eFt.

 

16. § Az Úri Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       39.587 eFt,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:     10.752 eFt,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                              3.785 eFt,

17. §  A képviselő-testület az Úri Napsugár Óvoda - közfoglalkoztatottak nélküli - 2015. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a 3. számú melléklet szerint állapítja meg.

 

 

5. Az önkormányzat saját költségvetése

 

 

18. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi bevételi és kiadási főösszegét 205.750 ezer forintban állapítja meg.

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a)  a költségvetési bevételek összege:                                                     191.572 eFt,

b) a költségvetési kiadások összege:                                                       114.785 eFt,

c) a finanszírozási bevételek összege:                                                       14.178 eFt,

amelyből:

  ca) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele      14.178 eFt

d) a finanszírozási kiadások összege:                                                        90.965 eFt.

amelyből:

 da) Úri Polgármesteri Hivatal intézmény finanszírozása   37.075 eFt

 db) Úri Napsugár Óvoda intézmény finanszírozása          53.890 eFt

 

19. § Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről:               146.862 eFt,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről:                     0 eFt,

c) B3. Közhatalmi bevételek:                                                                    26.500 eFt,

d) B4. Működési bevételek:                                                                      18.210 eFt,

e) B5. Felhalmozási bevételek:                                                                          0 eFt,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök:                                                       0 eFt,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:                                                 0 eFt.

 

20. §  Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2015. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

a) K1. Személyi juttatások:                                                                       24.610 eFt,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:       6.095 eFt,

c) K3. Dologi kiadások:                                                                            46.625 eFt,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                          7.847 eFt,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások:                                                     20.458 eFt,

f) K6. Beruházások:                                                                                    1.150 eFt,

g) K7. Felújítások:                                                                                      2.500 eFt,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások:                                                  5.500 eFt.

 

21. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli –létszám-előirányzatát a 3. számú melléklet szerint állapítja meg

 

(2) Az önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2015. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzatát szintén a 3. számú melléklet tartalmazza.

 

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

 

 

22. § (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Az értékpapír vásárlás, értékesítés, és visszavásárlás jogát a képviselő-testület 500 ezer forintig terjedő értékhatárig átruházza a polgármesterre. A polgármester a finanszírozási művelet megtörténtét követő következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatár tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre. Hitelfelvétel, illetve kötvénykibocsátás esetén a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. Törvény szerint kell eljárni.

 

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testület-ülésen tájékoztatni köteles a testületet.

 

(4) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 500 ezer forint értékhatárig jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles tájékoztatást adni.

 

(5) A polgármester az (1)-(4) eseteken túl 500 ezer forint értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról és döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

 

23. § (1) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.

 

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

 

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.

 

24. § (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

 

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni a civil szervezetek támogatásáról szóló rendelet alapján.

 

25. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervei, a Polgármesteri Hivatal, az Úri Napsugár Óvoda a költségvetési rendeletben meghatározott kiemelt előirányzatokat nem léphetik túl. A meghatározott célra kapott pénzeszközökkel saját hatáskörben emelhetik előirányzataikat a személyi juttatások előirányzatainak kivételével.

 

(2) Az intézmények bevételi kiesés, a tervezett kihasználtság elmaradása esetén előirányzataik csökkentésére, gazdaságosabb feladatellátásra kötelesek javaslatot tenni a jegyzőnél. A jegyző előterjesztésében a polgármester a Képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja.

 

(3) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

 

26. § Illetménykiegészítés főiskolai és középiskolai végzettségű köztisztviselők részére a törvény szerint 20%.

 

27. §  A munkavállalók részére a kedvezményes kulccsal adózó Erzsébet utalvány összegét 8.000 Ft-ban határozza meg, a köztisztviselők részére az éves Cafetéria keretet a 2014. évi C. törvény szerint határozza meg.

 

28. § Az önkormányzat és a költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

 

29. § (1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

 

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a Polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A pótelőirányzatról a Polgármester a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

 

30. §  A feladatfinanszírozás mutatószám változásából eredő visszafizetés, illetve az ebből származó többletbevétel összegével az intézmények előirányzata a Képviselő-testület jóváhagyásával módosításra kerül.

 

31. § A polgármesteri hivatal az intézmények pénzellátását az ütemterv, a kötelezettségvállalás figyelembe vételével az intézményi működőképesség biztosításával teljesíti.

 

32. § A polgármesteri hivatal által lebonyolítandó beruházási feladatok megvalósításánál az áthúzódó kötelezettségvállalások prioritást élveznek. Biztosítani kell a pályázatok által elnyert támogatások jogszabály és cél szerinti megvalósítását, felhasználását. Új feladatok megvalósítására, pályázatok benyújtására kizárólag a pénzügyi fedezet egyidejű megjelölésével kerülhet sor.

 

33. § (1) A Képviselő-testület, az önkormányzat, a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek költségvetését, a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámkeretet rendeletének módosításával – felügyeleti jogkörénél fogva pótelőirányzat biztosításával, zárolásával – megváltoztathatja.

 

(2) A Képviselő-testület az átcsoportosítás jogát bizottságaira illetve a polgármesterre nem ruházza át.

 

34. § A tartalékkal való rendelkezés joga a Képviselő-testületet illeti meg. Az általános és céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület nem ruházza át.

 

35. § Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet felhasználásáról a Képviselő-testület határozattal dönt.

 

36. § (1) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület a felelős.

 

(2) A költségvetési rendelet végrehajtásáért, a gazdálkodás szabályszerűségéért a Polgármester a felelős.

 

(3) A költségvetési szervek vezetői felelősek a vezetésük alatt álló intézmény költségvetésének végrehajtásáért.

 

(4) Az Önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a Polgármesteri Hivatal.

 

(5) Az önkormányzati költségvetési szervek gazdálkodásának törvényességét a belső ellenőr közreműködésével a Jegyző ellenőrzi, a Képviselő-testület által meghatározott belső ellenőrzési ütemtervnek megfelelően.

 

(6) A társadalmi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, alapítványok  stb.) részére nyújtott támogatás teljesítése a vonatkozó rendelet szerint történik.

 

37. § (1) A Polgármester az Önkormányzat gazdálkodásának első félévi helyzetéről szeptember 15-ig, a háromnegyed éves helyzetéről november 30. napjáig beszámol a Képviselő-testületnek.

 

(2) Az éves gazdálkodásról a Polgármester a Jegyző által elkészített zárszámadási rendelet tervezetet a költségvetési évet követő négy hónapon belül terjeszti a Képviselő-testület elé

 

 

7. Záró rendelkezések

 

 

38. § E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2015. január 1-jétől kell alkalmazni.

 

Kelt: Úri, 2015. február hó 18. nap

 

P.H.

 

 

Haraszti Imre                                                        Gulyásné dr. Gál Ilona

 polgármester                                                                              jegyző

 

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

 

Kelt: Úri, 2015. február hó 25. nap

Letölthető mellékletek

 

P.H.

Gulyásné dr. Gál Ilona

 jegyző

 

 
joomla templateinternet security reviews
Agriculture template by kaspersky review